تبلیغات
محفلی به یاد شهدای عزیز یگان ویژه صابرین - تقدیم به سرداران و32شهید روستای بیشه سر
درباره وبلاگ
امنیت امروز خود را مدیون شهدا هستیم ...

  بسم رب الشهداء و الصدیقین

برتر و والاتراست او از دهات دیگری  

چون داده است بیست ونه شمشاددرفرمانبری 


سه ستاره دارداین روستای ماچون مشتری

می شوند موضوف این انوارحق بربیست ونه دیگری


این سه سردار داده اند سر را براه رهبری

رفته اند نزد خدا چون دیگران با برتریجمع این ستاره ها گردد سی ودودرعمل

چونکه نزدیک گردد این عددبرکشته ی جنگ جمل


راستی گفتم بتان دارد مکمل این عدد

عالمی کو هست فاضل در شریعت در خرد


چون بفرموده نبی در شأن عالم از خدا

بوده است افضل مداد علماءٌ من دماء شهدا


دارد این ده عالم عامل به علم حیدری

عالمی کو هست نامش مسلم بن رستم بیشه سری 


هست شیخ مسلم قمر در آسمان بشه سر

تا نباشد حاصل خون شهیدان بی اثر


ما دو روحانی زجمع بیست ونه تن داده ایم

چون که هستند شیخ وروحانی بشان بالیده ایم


بیست وهفت تا نورحق دردفترمن مانده است  

زین میان درکربلا چهارنورحق جاه مانده است


زان دگر گلهای عاشق گشته اند سه تن

جدا چون حبیب بن مظاهر رفته اند نزد خدا


چون شمار لاله ها دردفترم آمد به بیست

باخودم گفتم جدائی ها برای لاله هایم خوب نیست


لاله هایم قبل ازاین رنگ جدائی دیده اند

ناله های مادران باگوش جان بشنیده اند


کرده ام ترکیب من این لاله ها با یکدگر

تا نباشد برتری لاله ای برآن دگر


بعد گفتم لاله های سرخ دین اهل یقین

که بگیرید ریسمان محکم حبل المتین


 تا گرفتند لاله ها حبل المتین در دست خود

آمدند بیرون ز دفتر رفته اند در شهر خود


 بعد از این چون آمدند در روستای بیشه سر  

رفته اند در خاک سید میرزا چون یک قمر


شش تن از آنها جدا از خوابگاه دیگران

در بقیع گشتند آرام ازکران تا بیکران


 چون که شد کامل سی و دو تا شهید بیشه سر  

بیشه سر شد برتر از دیگر دهات از هر نظر


 مردمان این محل هر ساله با یک کاسه آب  

درچنین شب می کنند این لاله ها را سیراب


تا که گردند لاله ها راضی از این اطعام ها

بلکه باشند لاله ها شافی ما روز جزا


حال با یاد منا و کربلا و عرفات  

بفرست بر قامت رعنای شهیدان صلوات